Direct contact: 038 444 04 44 • info@evenetent.nl

Ruim 25 jaar ervaring Ontzorgen gedurende hele proces  Inspelen op laatste trends

Verhuurvoorwaarden

Op alle overeenkomsten van Evenetent zij van toepassing de voorwaarden zoals deze zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Zwolle. Een exemplaar wordt u op aanvraag toegezonden.

1. ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN

A. Deze verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan door de fa. Evenetent, waaronder o.a. overeenkomsten van huur, koop en verkoop, montage, het verstrekken van adviezen, tekeningen, beschrijvingen die de fa. Evenetent sluit met de opdrachtgever sluit, voor zover Evenetent daarbij als verhuurder, verkoper, montagebedrijf of adviseur optreedt, en op alle uit die overeenkomst voortvloeiende verbintenissen voor alles partijen of op die overeenkomst voortbouwende nieuwe overeenkomsten van welke aard ook, die laatste voor zover deze algemeen voorwaarden met die overeenkomsten verenigbaar zijn. Tevens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle offertes die Evenetent uitbrengt voor het aangaan der overeenkomsten.

B. Indien de opdrachtgever, die een overeenkomst met Evenetent sluit, algemeen voorwaarden heeft die op de te sluiten overeenkomst van toepassing zouden kunnen zijn, dan prevaleren de algemene voorwaarden van Evenetent, óók indien de voorwaarden van de opdrachtgever een soortgelijke prevalentiebepaling bevatten. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat onze algemeen voorwaarden van toepassing zijn. Waar in deze voorwaarden van “montage” en/of van “montagewerkzaamheden” wordt gesproken, dienen hieronder mede te worden begrepen – al naar gelang de aard van de aanbieding en/of opdracht – “demontage” en/of demontagewerkzaamheden”.

C. Van deze algemene voorwaarden en het gestelde in 1a. en 1b. kan slechts bij schriftelijke door beide partijen getekende overeenkomst worden afgeweken. Indien zo’n geval op één of meer punten van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen daarvan onverkort van kracht. Indien door de opdrachtgever algemene voorwaarden worden gehanteerd, zijn deze niet van toepassing op de overeenkomst met Evenetent.

2. TOTSTANDKOMING EN INHOUD VAN OVEREENKOMSTEN

A. Alle offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend.

B. Overeenkomsten komen tot stand zodra Evenetent een door de opdrachtgever gegeven opdracht heeft aanvaard. Opdracht en acceptatie dienen schriftelijk plaats te vinden.

C. Op de wijzigingen en/of aanvullingen van gesloten overeenkomsten zijn 2a./2b. van overeenkomstige toepassing.

D. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat-en gwichtsopgaven, normalisatiebladen e.d. vermelde gegevens zijn niet bindend, behalve voor zover deze door de opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk zijn opgegeven.

3. VERHUUR

A. De huurprijzen zijn vrijblijvende prijzen van Evenetent, zoals deze gelden op de datum van de ingang van de huur exclusief BTW en “af-depot van verzending van Evenetent, tenzij anders is overeengekomen.

B. Terzake van de samenstelling van de huurprijzen heeft Evenetent het recht om gemaakte evidente rekenfouten te herstellen. Tevens heeft Evenetent het recht om van overheidswege opgelegde wijzigingen en/of heffingen, waaronder bv. gerekend worden belastingverhogingen en -aanpassingen en prijsbeschikkingen van de Minister van Economische Zaken, alsnog in de prijzen door te berekenen nadat de overeenkomst is tot stand gekomen.